Statsbudsjettet for 2021: Godt nytt for kollektivtrafikken

Regjerningen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2021. Budsjettet skal endelig vedtas av Stortinget i desember 2020. Kollektivtrafikken er ennå sterkt preget av koronapandemien. Regjeringen vil dermed fortsatt gi ekstra kompensasjon til fylkeskommunene.

Midler til fylkeskommunene

Regjeringen vil dekke tapet i den fylkeskommunale kollektivtransporten under koronapandemien, og de foreslår i utgangspunktet 1 250 millioner ekstra kroner i 2021.
Det legges opp til at midlene utbetales som skjønnstilskudd i rater basert på fylkeskommunenes regnskap og oppdaterte prognoser for trafikkutviklingen.

- Regjeringen anerkjenner med dette kollektivtilbudets verdi i en krevende periode med færre reisende og merkostnader. Budsjettforslaget gir trygghet for at bransjen kan fylle sin rolle fremover. Det aktuelle beløpet vil forhåpentligvis dekke forventet tap for første halvår, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange.

Ekspressbusstilskudd fortsetter

Stortinget bevilget i juni 2020 inntil 100 millioner kroner i midlertidig tilskudd til kommersielle buss- og båtruter. Hensikten var å opprettholde et rutetilbud i forbindelse med covid-19.

I statsbudsjettet foreslås denne tilskuddsordningen videreført med 100 millioner kroner i 2021.

- Ekspressbussrutene er fortsatt hardt preget av restriksjoner og markedssvikt som følge av pandemien. Dermed er det gledelig at den midlertidige ordningen videreføres neste år. Kun en mindre andel av årets tilskuddsramme er benyttet, og NHO Transport venter på en snarlig bekreftelse fra Samferdselsdepartementet om at ekspressbussoperatørene kan søke om støtte også for høsten 2020, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde i NHO Transport, og viser til foreningens brev til samferdselsminister Hareide fra 11.09.20. 

I statsbudsjettet settes det også av 650 millioner kroner som ved behov skal bidra til å opprettholde et nødvendig togtilbud.

Satsing på byområder, vei og jernbane

Regjeringen foreslår å bruke 6 500 millioner kroner til å følge opp byvekstavtalene og belønningsavtalene i 2021. Det inkluderer blant annet midler til lavere billettpriser, drift av kollektivtilbudet og investeringer til Fornebubanen i Oslo og Viken, Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen, Metrobussen i Trondheim og Bussveien på Nord-Jæren.

Investeringsbudsjettet for jernbaneformål i 2021 foreslås økt med 5 000 millioner kroner, mens investeringene til veiformål blir redusert med 1 500 sammenlignet med 2020. Det samlede etterslepet i vedlikeholdet på riksvegnettet forventes å bli redusert med om lag 1 500 millioner kroner i 2021.

Avgiftsendringer

Regjeringen øker innblandingskravet av biodrivstoff til 24,5 % til massemarkedet. Forventet prisøkning på pumpeprisen blir kompensert med en tilsvarende reduksjon i veibruksavgiften. Det blir fortsatt full veibruksavgift for de som bruker 100 % biodrivstoff. NHO Transport har i en rapport beregnet en årlig merkostnad på 180 millioner kroner gitt dagens forbruk av biodrivstoff til busser i Norge. 

Persontransport og reiseliv har lav merverdiavgiftssats. I forbindelse med covid-19 ble denne satsen redusert fra 12 til 6 prosent frem til 31.10.20. FrP har nylig sikret flertall for at den reduserte satsen videreføres ut 2020.

I forslaget til statsbudsjett for 2021 øker regjeringen den lave momssatsen på 6 prosent til 12 prosent.

- Aktiviteten i disse næringene er lav, slik at provenytapet også er begrenset ved en midlertidig avgiftslettelse. Reduserte avgifter kan til en viss grad bidra til å stimulere etterspørselen etter disse transporttjenestene. Dette er spesielt avgjørende for kommersielle tjenester som turbuss, ekspressbuss og drosjer, sier Lunde.

Reiselivets næringskjede bør sikres i 2021

Næringsminister Iselin Nybø presenterte 21.09.20 rammene for en ny kompensasjonsordning til reiselivet for siste kvartal i 2020. NHO Transport har argumentert for at turbuss- og flybussnæringen inngår i denne ordningen.

Regjeringen foreslår 680 millioner kroner til en videreført kompensasjonsordning for reiselivet (Prop. 1 S Nærings- og fiskeridepartementet, s. 192), som er langt lavere enn de 1,5 milliardene som er satt av til reiselivet de siste fire måneder i år.

Drosjenæringen får nesten ingen oppmerksomhet i budsjettet. Imidlertid reduseres bevilgningen til Justervesenet fordi man skal erstatte taksametrene med enklere kontrollenheter.

- Drosjenæringen gjennomgår en stor reform allerede 1. november i år. Det er da underlig at Samferdselsdepartementet ikke understreker at endringen bør følges nøye for å se om reformen får tilsiktet og ønsket effekt, avslutter Stordrange.

Les mer om forslaget statsbudsjettet for 2021 på regjeringens nettside.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: