Ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser

Offentlige innkjøp utgjør årlig over 500 milliarder kroner. Regjeringen vil at innkjøpene skal gjennomføres smartere, mer effektivt og profesjonelt. Det var hovedbudskapet da næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte den nye stortingsmeldingen 10. april.

Meld. St. 22, Smartere innkjøp, effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser er planlagt behandlet i Stortinget i juni 2019. Den omhandler profesjonalisering av innkjøpene innenfor dagens anskaffelsesregelverk.  

Virksom konkurranse

Hovedformålet med regelverket er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Oppdragsgiverne har en viktig rolle i å legge til rette for velfungerende konkurranse i anskaffelsene. Ubalanserte kontrakter nevnes som potensielt konkurransebegrensende.

- Regjeringen vil i samarbeid med næringslivet og oppdragsgivere utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser. De skal bidra til økt bevisstgjøring og bedre anskaffelser for begge parter. NHO Transport mener dette er et positivt tiltak i stortingsmeldingen, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Samordning og standardisering

Regjeringen ønsker mer profesjonelle og robuste innkjøpsfunksjoner og vil utrede større samordning av offentlige anskaffelser. Det er identifisert behov for mer kompetanse blant annet når det gjelder behovsplanlegging og kontraktsoppfølging.

Lunde viser til at regionreformen vil redusere antall oppdragsgivere og konsentrere innkjøpsmiljøene for fylkeskommunale transporttjenester.

I 2018 dokumenterte Vista Analyse AS at busstjenester er velegnet for konkurranse. Fylkeskommunene sparer over 10 prosent netto på bruk av anbud sammenlignet med drift i egenregi. Vista Analyse mener kostnadseffektiviteten i anbudene kan forbedres ytterligere gjennom mer standardisering og bedre risikofordeling i kontraktene.

Funnene i Vista Analyses rapport kan være til inspirasjon både for å se på effekter og forbedringspotensial i offentlig innkjøpspraksis,sier Lunde.

Klima, miljø og innovasjon

Offentlige anskaffelser skal benyttes til å ta ulike samfunnshensyn, ifølge meldingen. Transport er et prioritert område for å oppnå klima- og miljømål, og regjeringen skal fremlegge en handlingsplan for fossilfri kollektivtrafikk i 2019. Det påpekes samtidig at gevinsten av å sette krav til klima og miljø skal være større en de økte kostnadene det medfører.

Mer bruk av innovasjonsvennlige anskaffelser er også fremhevet i meldingen. Et av virkemidlene er å videreføre Nasjonalt program for leverandørutvikling, som NHO og KS etablerte for ti år siden.

Regjeringen vil også styrke rollen til KOFA, klagenemda for offentlige anskaffelser. Nemda skal i større grad følge opp oppdragsgivernes etterlevelse av KOFAs avgjørelser.

Les stortingsmeldingen her.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: