Ny rapport: Flere utenlandske enn norske turbusser i Norge

Publisert

De fleste utenlandske sjåfører får ikke betalt lovlig lønn, viser en ny rapport utarbeidet for NHO Transport.

Flere utenlandske enn norske busser, grove brudd på allmenngjort lønn, manglende momsinnbetalinger og sviktende bestilleransvar er noen av funnene i ny rapport om turbussmarkedet i Norge.

NHO Transport utførte i 2018 både en telleaksjon og spørreundersøkelse i turbussektoren. Basert på disse funnene og offentlige data ble det utarbeidet en rapport om turbussmarkedet i Norge, som viser at bransjen står ovenfor store utfordringer. 

Hovedfunn

Rapporten bekrefter inntrykket av at mange utenlandske busselskaper etablerer seg i Norge om sommeren for å dekke store deler av turbussmarkedet. Andre funn viste følgende: 

 • Det var flere utenlandske enn norske turbusser på veien under sommersesongen 2018.
 • De utenlandske bussene tilbyr lange turer til langt lavere priser enn de norske, noe som gjør at de norske er helt ekskludert fra lange rundturer. På kortere turer, sightseeing-turer i byer eller fra cruisehavner, er de norske mer konkurransedyktige, fordi de ikke behøver å betale kost og losji til sine ansatte.
 • Arbeidstilsynets kontroller i 2018 viste at 74 prosent av utenlandske sjåfører ikke fikk betalt lønn i henhold til norsk tariffavtale. Det er en forverring fra de to foregående sesongene, da andelen brudd på lønn var 53 prosent.
 • Arbeidstilsynets undersøkelser viser også at norske bestillere ikke følger lovverket, ved at de unnlater å opplyse om at allmenngjøringsloven skal følges (69 %) og heller ikke påser at dette følges opp (78 %).
 • Utenlandske turoperatører betaler ikke merverdiavgift, slik de er pålagt etter norsk lov. Kostandstapet her er estimert til minst 100 millioner norske kroner.
 • Både norske kjøpere av utenlandske busstjenester og de utenlandske tilbyderne later til å være i villrede om lovverket. Resultatet er lovbrudd, tap av inntekter til statskassen og konkurransevridning som følge av feilprising av tjenestene.

Tiltak for å bedre situasjonen

Det er naturlig å se etter tiltak som kan bøte på ulovlighetene. NHO Transport vil fremover fokusere på følgende:

 • Kabotasje: Maksimal lengde på den lovlige kabotasjeperioden bør defineres tydelig. Den bør være maksimalt 30 dager sammenhengende og 45 dager i løpet av ett år, mener NHO Transport.
  • Norske myndigheter må igjen ta dette opp på europeisk nivå, siden kabotasjereglene er felles EØS-regler.
  • Bildet under viser en estisk buss som ble registrert ved 15 ulike anledninger mellom juni og august 2018, første gang i Oslo 19/6 (rød prikk) og siste gang på Gardermoen i august (svart prikk).

 • Allmenngjøring: Det er viktig at ordningen med allmenngjøring opprettholdes av hensyn til de norske turbussaktørene og deres ansatte.
  • Det må informeres bedre om ordningen mot både norske og utenlandske operatører og oppdragsgiverne.
  • Kontrollene må bli flere mot både bussoperatørene og bestillerne.
  • Sanksjonene må være sterke nok til å virke avskrekkende.
 • MVA-juks: Det er i dag svært få – om noen – utenlandske turbussaktører som betaler merverdiavgift i Norge.
  • Alle utenlandske turbusser må pålegges å registrere seg i mva-registeret, det vil si at grensen senkes fra 50.000 kroner i omsetning til 1 krone i omsetning for mva-registrering for denne næringsgruppen. Dette vil gjøre kontrollen enklere.
  • Det må informeres bedre om regelverket både til norske og utenlandske aktører. Det må bli hyppigere kontroller og lovbruddene må følges opp.
  • Alternativt må det innføres en obligatorisk kilometeravgift for utenlandske busser som kjører på norske veier, slik vi kjenner det fra Danmark og Tyskland.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: