Foto:

Garantisum for løyve for 2020

Foto:

Garantisummen for løyve holder seg stort sett på et stabilt nivå. For 2020 må man stille med garanti på kroner 90 000 for det første løyvet og kroner 50 000 for påfølgende løyve.

Etter forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) § 7 skal søker ved søknad om løyve legge frem en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9000 euro. For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 5000 euro for hvert løyve.

I perioden fra 1. januar 2020 til 31. desember 2020 er garantisummen etter avrunding satt til 90 000 kr for det første løyvet og 50 000 kr for de påfølgende løyver i hver løyvekategori. Det skal ikke gjøres endringer i eksisterende garantier, bortsett fra i tilfeller ved ombytting av garanti.

Ombytting av garantier

Når en garanti avløser en annen, regnes dette som ombytting av garanti. Dette gjelder både ved skifte av garantist og ved opptrapping og nedtrapping av tallet på løyver. Ved ombytting av garanti må garantisummen regnes på grunnlag av de nye garantisummene for alle løyver til løyvehaveren.

Historiske summer

Garantisummen har holdt seg relativt stabilt gjennom årene. I perioden fra 1. januar 2019 til 31. desember 2019 er garantisummen etter avrunding satt til 85 000 kr for det første løyvet og 47 000 kr for de påfølgende løyver i hver løyvekategori. 

Søknad om løyve som kommer inn før 1. januar 2020, kan følge den garantisummen som
gjelder for 2019. Søknad om løyve som kommer inn etter 1. januar 2020, må bruke garantisum for 2020.

Les rundskrivet fra Samferdselsdepartementet her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: