Fastholder hovedtrekkene i drosjereformen

Nyhet, Lover og forskrifter, Taxi

Publisert

Regjeringen har i dag lagt frem en Stortingsproposisjon om endringer av dagens drosjereguleringer. Hovedtrekkene i det opprinnelige høringsnotatet fra oktober i fjor blir fastholdt, men iverksettelsen av endringene utsettes ett halvt år og forskyves dermed til 01.07.20.

Det tas sikte på at Stortinget får behandlet saken før sommerferien, og endringene medfører en rekke justeringer i dagens Yrkestransportlov. I tillegg til å utsette innføringen i seks måneder har Samferdselsdepartementet imøtekommet tre andre ønsker fra høringsinstansenes side. Løyvemyndighetene vil ikke bli overført fra fylkeskommunene til Statens Vegvesen som opprinnelig foreslått, kravet til lagringstid for loggførte kjøredata utvides fra 30 til 60 dager og eneretter i distriktene vil bli åpnet for å gis for fem år i stedet for tre. De to sistnevnte forholdene la NHO Transport vekt på i sitt høringssvar.  

- Vi er imidlertid skuffet over at departementet heller reduserer enn å øke kvalitative krav til løyvehavere. De bør etter vår oppfatning fortsatt ha kjennskap til økonomiske sider og lovmessige krav ved drosjedrift. På den annen side styrkes kravene til sjåførene, noe som er positivt. Det er også positivt at tilslutningsretten oppheves slik at sentralene selv kan velge hvilke løyvehavere de vil samarbeide med, men tilslutningsplikten burde vært opprettholdt, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Proposisjonen opprettholder forslaget om at kommunene kan sette egne miljøkrav til drosjene. Det legges også opp til at alle kjøretøy med inntil åtte passasjerplasser skal inngå i et felles løyve.

- Det er dermed uklart hvordan man skal håndheve miljøkravene så lenge drosjer nødvendigvis må kjøre gjennom flere kommuner med ulike krav. Det savnes også et svar på hvordan kjøretøy for mer eksklusiv transport, som i dag har selskapsvognløyve, skal kunne differensieres i forhold til andre drosjer. Men, dette vil forhåpentligvis bli besvart via nye forskriftsendringer, sier Stordrange.

Flere høringsinstanser, inkludert NHO Transport, har påpekt at det bør være en viss overgangsperiode for å hindre overetablering, noe som verken er lønnsomt for miljøet, samfunnsøkonomien eller den enkelte aktør. Departementet har imidlertid ikke lyttet til denne innsigelsen.

- Stortingets transportkomité må nå behandle proposisjonen før den legges frem for et samlet Storting. Vi håper at komiteen vil avholde høringsmøter slik at vi kan få fremført våre synspunkter på de endelige forslagene. Vi vil på denne bakgrunn invitere foreningens taxi-medlemmer til et snarlig møte for å gjennomgå ulike deler av proposisjonen, avslutter Stordrange.

 Les proposisjonen her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-70-l-20182019/id2640261/sec2

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: