Vil gjennomgå regelverket for ekspressbussløyver

Samferdselsdepartementet offentliggjorde handlingsplanen for kollektivtransport i juli. NHO Transport hadde allerede 20. august et møte med statssekretær i Samferdselsdepartementet, Anders B. Werp, om tiltak for å bedre ekspressbussenes rammebetingelser.

En rapport om ekspressbussenes rammebetingelser fra 2017 fastslår at ekspressbussene har mistet 40 prosent av passasjerene de siste 10 årene, noe som har medført at ruter har blitt nedlagt eller fått et redusert tilbud via lavere frekvens. Ekspressbussene er eneste fylkesgrensekryssende kollektivtilbudet i deler av landet, og i andre områder er ekspressbussene et viktig supplement til toget via en annen flatedekning.

Oppfølging av Stortingsvedtak

Stortinget har merket seg ekspressbussenes utfordringer. Ved behandlingen av Nasjonal transportplan i juni i fjor fattet Stortinget et enstemmig anmodningsvedtak, hvor man ba Regjeringen om å "vurdere grep for å styrke ekspressbussenes rammevilkår i forbindelse med ny handlingsplan for kollektivtrafikk. Dette bør blant annet innbefatte hvordan dagens løyveforvaltning og behovsprøving skal ivaretas både frem til 2020 og etter at regionreformen er gjennomført."

 - Dette vedtaket har Regjeringen nå fulgt opp via eget punkt 2.1 i handlingsplanen, hvor man slår fast at man skal "vurdere behovet for endringer i regelverket for kommersielle bussruter (ekspressbusser)". I planen blir det også understreket at "endringer i regelverket for ekspressbusser skal bygge på videreføring av den etablerte ekspressbusspolitikken i lys av mål om full liberalisering", sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Delegert løyvemyndighet

Samferdselsdepartementet understreker samtidig i handlingsplanen at løyvemyndigheten på ekspressbussiden er delegert fra Samferdselsdepartementet til fylkeskommunene. Departementet kan dermed gi retningslinjer for utøvelsen av løyvemyndigheten.

 - Det er forhåpentligvis denne muligheten departementet vil benytte i løpet av høsten for å få fylkene og de nye regionene til å følge en mer liberal løyvepraksis enn i dag. Dagens møte med Samferdselsdepartementet kom i stand på bakgrunn av et brev fra NHO Transport datert 6. juli 2018. Møtet bød også på muligheter for å ta opp andre temaer, og vi var dermed også innom besparelser ved anbud på rutebusstjenester, rekruttering av sjåfører, aldersgrensen og forslaget om å innføre obligatorisk merverdiavgifts registrering for utenlandske godskjøretøy og turbiler på kabotasjeoppdrag i Norge, sier Stordrange.

Les brevet av 6. juli har

Se presentasjonen fra møtet 20. august

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: