Positive til Mobilitetspakke 2

EU lanserte Mobilitetspakke 2 i november, og denne omfatter hovedsakelig fremtidige reguleringer av ekspressbussmarkedet og miljøkrav til bussparken. NHO Transport er positiv til mange av forslagene og har nå sendt sine foreløpige kommentarer til Samferdselsdepartementets politiske ledelse.

Mobiltetspakke 2 var også et av temaene på Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens møte i Vegforum 13.12.17. Departementets politiske ledelse lovet å viderebringe bransjens synspunkter på fremtidige møter i Road Alliance og ved samtaler med ulike EU-politikere.

- Det mest positive ved Mobilitetspakke 2 er at man foreslår at alle aktører skal ha lik rett til tilgang til kollektivterminaler. I tillegg foreslås det opprettelse av en nasjonal uavhengig instans for å påse at regelverket blir overholdt, noe som er spesielt viktig i forhold til fylkeskommunene eller regionens muligheter for å regulere ekspressbussvirksomheten, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.
Økt konkurranse Foreningen mener imidlertid at grensen for å kunne etablere ekspressbussruter på minimum 100 kilometer i luftlinje er for restriktiv og ønsker i stedet en grense på 50 kilometer. Denne avstanden kan ikke legges til grunn ved etablering av flybussruter, og ruter som starter eller ender på en flyplass må dermed unntas fra regler om utstrekk.

- De foreslåtte endringene vil imidlertid åpne for økt utenlands konkurranse, noe norske selskaper ikke har noe imot så lenge konkurransen foregår på like vilkår. Det såkalte utestasjoneringsdirektivet må dermed komme til anvendelse slik at utenlandske sjåfører må ha norske lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg forutsetter NHO Transport at endringen på ekspressbussiden ikke indirekte vil medføre konsekvenser for den anbudsbaserte kollektivtrafikken, sier Stordrange.

NHO Transport har også understreket i sine kommentarer at kabotasjereglene på turbilsiden burde vært berørt i Mobilitetspakke 2. Man savner i denne forbindelse en konkretisering eller nærmere definisjon av begrepet midlertidig, som legges til grunn for kabotasjevirksomheten. NHO Transport har dermed gjentatt forslaget om at virksomheten bør begrenses til 30 dager sammenhengende kjøring og 45 dager på årsbasis.
Nullutslipp Mobiltetspakke 2 fastslår også at 50 prosent av bussene anskaffet etter 2025 skal være utslippsfrie, og dette kravet økes til 75 prosent innen 2030. NHO Transport er redd for at det kan bli vanskelig å nå dette målet i distriktene og for busser som skal dekke lengre avstander.

- NHO Transport mener at Euro 6-busser med biodrivstoff bør kunne aksepteres innenfor de gitte måltallene. Våre nordiske søsterorganisasjoner er av samme oppfatning, og foreningene i Sveige, Danmark, Island og Norge har på denne bakgrunn sendt en felles henvendelse til aktuelle EU-instanser, avslutter Stordrange.  

Les NHO Transports kommentarer her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: