Obligatorisk merverdiavgiftsregistrering

Spørsmålet om obligatorisk merverdiavgiftsregistrering for transportselskaper har igjen blitt aktualisert, og NHO Transport har sendt et lengre brev til politisk ledelse i Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet om saken. En slik ordning vil føre til mer like konkurransevilkår mellom norske transportører og utenlandske aktører på kabotasjeoppdrag i Norge.

Skattedirektoratet foretok i 2010 en gjennomgang av de skatte- og avgiftsmessige forhold knyttet til utenlandske transportører. Det ble konkludert med at internasjonal transport ikke utløste merverdiavgiftsplikt i Norge, men utenlandske aktører på kabotasjeoppdrag i Norge skal være merverdiavgiftsregistrert og innkreve utgående merverdiavgift på linje med norske transportører. Direktoratet påpeker imidlertid at hvorvidt utenlandske selskaper på kabotasjeoppdrag er registrert eller ei i liten grad blir kontrollert eller fulgt opp. 

Bred politisk enighet

Man skal i dag ha en årlig omsetning på minst kroner 50.000,- for å være merverdiavgiftspliktig, men NHO Transport har foreslått at grensen skal settes til null for transportselskaper for lettere å kunne inkludere og kontrollere utenlandske selskaper. Brønnøysundregisteret drifter Merverdiavgiftsregisteret via Altinn, og det kan enkelt settes en lavere omsetningsgrense for transportselskaper ved bruk av NACE-kodene. For øvrig innførte Danmark en tilsvarende ordning i 2014.

Samferdselsdepartementet opprettet i 2013 en arbeidsgruppe for å vurdere tiltak på kabotasjesiden, og en gjennomgang av skatte- og avgiftsproblematikken var ett av forslagene fra gruppen. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lovet i en pressemelding datert 18.07.14 å følge opp dette forslaget sammen med syv andre tiltak.

- Stortinget har også vært involvert i dette spørsmålet. De borgerlige partiene hadde en anmodning i forbindelse med budsjettbehandlingen i november 2014, og et samlet Storting sluttet 26. mars 2015 seg til et Dokument-8 forslag om at regjeringen skulle legge til rette for alle som driver transportvirksomhet i Norge skal betale bare merverdiavgift. Jeløya-plattformen til den nye regjerningen fra januar i år også er tydelig på at man ønsker å redusere omfanget av ulovlig kabotasje, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

De ulike politiske vedtakene har i liten grad vært fulgt opp, noe som sannsynligvis skyldes at problemstillingen havner i et uklart grensesnitt mellom Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. NHO Transport tok imidlertid opp igjen temaet på et møte i Vegtransportforum, som samferdselsministeren inviterer til hver tredje måned. Dette danner grunnlaget for det nye brevet til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Mange fordeler

I brevet til departementene trekker NHO Transport frem alle fordelene ved nullgrense for merverdiavgiftsregistrering for transportselskaper. Det vil ikke gi ekstra arbeid for norske transportører og minimalt med ekstra belastning for utenlandske selskaper. Det er også enkelt og lite kostnadskrevende å innføre. I tillegg vil det bidra til at også utenlandske transportører må betale visse avgifter for å bruke norske veier og annen infrastruktur.

- Obligatorisk merverdiavgiftsregistrering vil også fjerne utenlandske aktørers konkurransefordel ved at de slipper å belaste kundene med utgående merverdiavgift. I tillegg vil registrering gi en god oversikt over omfanget av kabotasjevirksomheten og hvem som utfører denne. Det viktigste er imidlertid at det gir en ekstra effektiv og sikker kontrollmulighet. Kjører du nasjonal transport som norsk aktør eller utenlandsk selskap og ikke er merverdiavgiftsregistrert, driver man ulovlig og kan raskt sanksjoners i forhold til dette, sier Stordrange.

Les brevet her 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: