Liberaliserer drosjenæringen

Nyhet, Lover og forskrifter, Taxi

Publisert

Foto: NHO Transport

Samferdselsdepartementet vil oppheve dagens antallsbegrensing eller behovsprøving av drosjeløyver i de 36 største kommunene i Norge. Den såkalte driveplikten og kravet om hovederverv foreslås også fjernet, og man vil innføre ett felles, nasjonalt løyve for all persontransport med inntil ni passasjerer. Løyvet må fornyes hvert 10.år.

Forslaget fra departementet medfører at den gamle ordningen med selskapsvognløyver vil inngå i den nye felles løyveordringen. Endringen ble i formiddag presentert av Samferdselsminister Jon Georg Dale på et møte for organisasjoner med tiknytning til drosjenæringen.

- Departementet skiller mellom by og land. De ønsker en annen ordning for kommuner i distriktene for å sikre tilstrekkelig drosjedekning. Hvis kommunen har mindre enn 20.000 innbyggere og lavere innbyggertetthet enn 80 per km2, kan fylkeskommunene tildele enerett til å drive drosjetransport. Over 350 norske kommuner faller inn under denne definisjonen, og disse har 49 prosent av innbyggerne i Norge, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Det vil fortsatt være visse krav til løyvehavere og sjåførene, men disse vil ikke lenger være knyttet til økonomi eller kompetanse. I stedet skal det via en test dokumenteres at sjåførene har nødvendige kunnskaper om nødhjelp, ulykkeshåndtering og ivaretakelse av passasjerer med særlige behov.

- Kravene til kompetanse er vel det svakeste punktet i departementets forslag, og det er behov for en nærmere klargjøring av hva slags kompetanse og kunnskaper henholdsvis løyvehavere og sjåfører skal ha. Dette vil nok NHO Transport påpeke i sitt høringssvar, sier Stordrange.  

Plikten og retten til å være tilknyttet en sentral vil også falle bort, men alle drosjeturer skal loggføres. Drosjer skal også være registrert i motorvognregisteret og underlegges årlig kontroll. På spørsmål fra NHO Transport ble det opplyst at det vil være mulig for juridiske personer eller selskaper å søke om løyve.

- Dette tok NHO Transport opp i et notat til Samferdselsdepartementet 31.01.18, og denne endringen vil gjøre det lettere å samordne buss- og drosjetrafikk i distriktene på en effektiv måte. Det kan også gjøre det enklere å tilby sjåfører fulle stillinger fordi de kan kombinere buss- og drosjekjøring, hevder Stordrange.

Samferdselsministeren understreket at nytt regelverk sikre velfungerende konkurranse og åpne for nye aktører. De skal samtidig bidra til å sikre et drosjetilbud i hele landet og nødvendig seriøsitet i bransjen. Det har også vært viktig å ivareta sikkerheten for passasjerer, sjåfører og medtrafikanter. I tillegg er endringene et svar på ESAs innsigelser ra 2017 og Delingsøkonomiutvalgets innstilling.

Forslagene blir nå sendt ut på høring med svarfrist 01.01.19. Departementet satser på å fremme endelige forslag overfor Stortinget på vårparten 2019 og at nytt regelverk skal tre i kraft per 01.01.20. Alle NHO Transports medlemsbedrifter inviteres til et møte for å drøfte forslagene og innholdet i foreningens høringssvar onsdag 14.11.18 klokken 10.30. Nærmere invitasjon og påmelding vil bli sendt ut et par uker i forveien.

Se Samferdselsministerens presentasjon her

Se departementets høringsbrev her

Se høringsnotatet her 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: