Stortinget vedtok 22. mars krav om alkolås for de som utfører persontransport mot vederlag, i første omgang busser og minibusser

Lovendringen gir Samferdselsdepartementet hjemmel til å pålegge de som utfører persontransport mot vederlag på vei, å sørge for at kjøretøyet har installert alkolås. Det opplyses samtidig at utgifter til anskaffelse, montering og kontroll av alkolåsen skal dekkes av den som driver persontransport mot vederlag. I tiden fremover vil Statens vegvesen høste erfaringer med innføringen for busser og minibusser mens de følger utviklingen av felles europeiske standarder, før påbudet eventuelt blir utvidet. 

Ett av punktene i den nylige publiserte nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet på vei omhandlet bruk av alkolås. Diskusjonen rundt krav om alkolås følger av et anmodningsvedtak tilbake i 2015 hvor Stortinget enstemmig vedtok en anmodning om å innføre krav om alkolås for aktører som driver persontransport mot vederlag. Det opplyses om at det i første omgang vil kun bety en innføring om påbud for busser og minibusser, men kan senere bli utvidet til også godstransport og drosjer. 

Påbudet vil etter planen bli innført gradvis, noe som følger av en tidligere høringsrunde hvor NHO Transport fikk gjennomslag for en overgangsperiode på fem år for ettermontering i dagens busser. NHO Transport har gjennom den nasjonale tiltaksplanen forpliktet seg til et oppfølgingstiltak om å arbeide for en presisering av lov- og regelverk for bruk av alkolås, og en strengere oppfølging av dette. Dette gjelder spesielt harmoniserte krav for bruk av alkolås blant norske og utenlandske kjøretøy, hvor det påpekes at også utenlandske aktører som utfører nasjonale oppdrag burde omfattes av kravet for å sikre konkurransenøytralitet. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: