Dispensasjon fra kjøre- og hviletidsregler i forbindelse med Trident Juncture

Vegdirektoratet har i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 nå innvilget dispensasjon for kjøre- og hviletidsbestemmelsene for yrkessjåfører.

Vegdirektoratet presiserer at dispensasjonen vil gjelde for alle aktører som driver transport i de berørte områdene og som blir påvirket av øvelsen. Av hensyn til effektiv kontroll av kjøre- og hviletid, anbefaler Vegdirektoratet at en kopi av vedtaket medfølger de kjøretøyene som benytter seg av unntaket.

Foruten NATO-øvelsen som nå er i gang i store deler av landet, har også stengingen av Nordbytunnelen medført store fremkommelighetsproblemer på Østlandet.

Vedtak
Vegdirektoratet har innvilget søknaden og fatter følgende vedtak:

Vegdirektoratet innvilger dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene på følgende vilkår:
1. Dispensasjonen gjelder i følgende periode: 26. september til og med 7. desember 2018
2. Dispensasjonen gjelder for alle sjåfører som driver transport i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Møre- og Romsdal og Trøndelag og som er berørt av øvelsen
3. Det innvilges dispensasjon fra forordning (EF) 561/2006 artikkel 6:

  • a) Daglig kjøretid kan være på maksimalt 10 timer, og utvides til 11 timer to ganger i uken
  • b) Ukentlig kjøretid kan være på maksimalt 60 timer og skal ikke medføre overtredelse av samlet ukentlig arbeidstid etter forskrift 10. juni 2005 nr. 543 § 13
  • c) Sammenlagt kjøretid i løpet av to på hverandre følgende uker kan være på maksimalt 100 timer.

4. Det innvilges dispensasjon fra forordning (EF) 561/2006 artikkel 4 bokstav g) og
artikkel 8 nr. 4:

  • a) En fører kan ha høyst tre reduserte døgnhviler på minst 8 timer mellom to ukehviler
  • b) Reduserte døgnhviler som nevnt i punkt 4 a) må kompenseres i henhold til kompensasjonsreglene i forordning (EF) 561/2006 artikkel 8 nr. 6.

Viktig presisering:

Vegdirektoratet har i etterkant av dispensasjonen fått henvendelser med spørsmål om hvordan sjåfører som har måttet benytte seg av unntaket skal kunne dokumentere at de er berørt, jf. punkt 2 i vedtaket.

Vegdirektoratet presiserer derfor at berørte sjåfører må angi årsaken til avviket ved å notere dette på fartsskriverens diagramskive eller på en utskrift fra fartsskriveren, på samme måte som etter kjøre- og hviletidsforordningen artikkel 12.

Begrunnelse for dispensasjon:

Vegdirektoratets vurdering er at konsekvensene og omfanget av NATOs øvelse medfører at transporter som blir berørt av dem gjennomføres under slike ekstraordinære omstendigheter som forordningen artikkel 14 gir anvisning på. I tråd med ESAs beslutning, har vi fattet vedtak om dispensasjon. Dispensasjonen gjelder med de begrensningene vi har angitt i vedtaket over. 

Her kan du laste ned dokumentet.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: