Frem til 2023 skal Statens vegvesen investere 135 milliarder kroner i nye veier. Vedlikeholdsetterslep, satsing i byene og intelligent transport er nøkkelord

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen la sist uke frem handlingsprogrammet for 2018-2023. Handlingsplanen er den praktiske oppfølgingen til Nasjonal Transportplan.

Redusert vedlikeholdsetterslep:

Det anslås at vedlikeholdsetterslepet omfatter 33 milliareder kroner. Vegvesenet legger her opp til at bevilgningene for vedlikehold økes med 20 prosent, samtidig som fornyelse av riksvegtunneller får en stor del av midlene. Henholdsvis 11,8 milliarder går til arbeidet med tunneler, mens 1,9 milliareder er satt av til drenering, bruer, ferjekaier, vegdekke, vegfundament, vegutstyr og miljøtiltak.

Vegvesenet fremhever at klimaendringene skaper økt behov for fornyelse av kummer, rør, grøfter og drenering. 

Stor satsing i byene:

28 milliarder er avsatt til miljøvennlig transport i Norges ni største byområder. Målet med nullvekst i personbiltrafikken ligger til grunn i denne satsingen, hvor målet er at flere skal benytte seg av sykling, gåing og kollektivtransporten. Staten vil bevilge halvparten av kostnadene knyttet til de største kollektivinnvesteringene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Intelligen transport:

Som følge av en rivende teknologisk utvikling, vil dette åpne for at biler i større grad kan "snakke sammen". Vegvesenet opplyser om at de store trafikkdatamengdene kan utnyttes til et mer intelligen transportsystem.

Det skal derfor iverksettes piloter som skal teste ny teknologi, og mulighetene dette har til å effektivisere transportsystemet. Gustavsen opplyser at de som myndighet for vei og trafikk skal abride med lovverk, data, personvern og standardisering. 

Nøkkeltall:

Noen nøkkeltall fra handlingsplanen:

  • Den statlige rammen til vegformål i 2018-2023 er 241,9 mrd. 2017-kr. Det er om lag 18 prosent høyere enn nivået i 2017 (inklusive Nye Veier AS).
  • Statens vegvesens ramme er på 199,4 milliarder kr. for seksårsperioden 2018-2023. I snitt er dette 10 prosent over bevilgningen i 2017. I tillegg innkreves anslagsvis 42 mrd. kr. i bompenger i perioden.
  • I Nasjonal transportplan 2018-2029 prioriteres drift, vedlikehold og fornying av eksisterende infrastruktur slik at forfallet ikke øker og deler av etterslepet tas igjen.
  • 23,3 mrd. kr. skal brukes til vedlikehold på vegene i perioden 2018-2023. I tillegg kommer en post på 10,2 mrd. kr. til fornying.

Her kan du se fullstendig oversikt over Vegvesenets store veiprosjekter i perioden 2018-2023

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: