Variert forslag til statsbudsjett for 2018

Regjeringen la i formiddag frem forslag til statsbudsjett for 2018. Dette kan selvsagt bli endret etter hvert som forhandlingene med Venstre og Kristelig Folkeparti starter på Stortinget. Forslaget inneholder ikke noen endringer av drivstoffavgiftene, men en økning i merverdiavgiftssatsen på persontransport fra 10 til 12 prosent.

For bedrifter i distriktene er det positivt at man gjeninnfører differensiert arbeidsgiveravgift for transport- og energiselskaper fra og med 01.01.18. Dette representerer en avgiftslettelse på 585 millioner kroner. Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for transport og energi ble avviklet i 2014 av hensyn til EØS-avtalen, og den norske regjeringen har i ettertid fått EU til å åpne for gjeninnføring av ordningen.

 

Lånekassestøtte til bussjåførutdanning

– Det er også gledelig at regjeringen bekrefter at lånekassefinansiering av bussjåførutdanningen er tatt inn i statsbudsjettet. Som kjent, har NHO Transport lenge jobbet overfor Utdanningsdepartementet for å få til en slik løsning, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen røpet allerede på NRK 21. august at en slik ordning ville komme, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

 

Vekst i midler til storbyene

Regjeringen innfrir også forventningene og ambisjonene gitt i Nasjonal transportplan ved å avsette nødvendige midler i budsjettet. Det er nå inngått Bymiljøavtaler med Trondheim – Sør-Trøndelag, og Oslo – Akershus. I tillegg er det inngått byvekstavtaler med Bergen – Hordaland og Nord-Jæren – Rogaland, men de førstnevnte bymiljøavtaler vil bli konvertert til byvekstavtaler ved neste reforhandling. Det vil bli inngått nye byvekstavtaler med andre storbyområder etter hvert, noe som medfører at belønningsordningen vil bli faset ut. Totalt øker bevilgningene til bymiljø- byvekstavtaler og belønningsordningen fra 2.005.500 i 2017 til 2.466.500, noe som utgjør en vekst på 23 prosent.

 

Økt merverdiavgiftssats

Den lave merverdiavgiftssatsen på 10 prosent økes til 12, noe som vil gjelde for hele persontrafikksektoren. Fylkeskommunene foreslås imidlertid kompensert for økte kostnader ved kjøp av kollektivtjenester via en økning av frie midler på 164 millioner kroner. – Tog vi også bli kompensert, og igjen havner ekspressbussene i en vanskelig situasjon. De får ingen kompensasjon og taper ytterligere konkurransekraft siden merverdiavgiftsøkningen må tas ut i høyere billettpriser. Dette er en problemstilling NHO Transport vil forfølge frem mot Stortingets endelige behandling av statsbudsjettet i desember, sier Stordrange.

Han tilføyer også at merverdiavgiftsøkningen vil få konsekvenser for drosjetakstene. For turbiler vil det ha mindre å si så lenge man selger tjenester til andre næringsdrivende eller bedrifter, men prisene må økes overfor privatpersoner og foreninger uten fradragsrett.

 

Offensiv satsing på toganbud

I Samferdselsdepartementets budsjett gis det også en omfattende beskrivelse av hvordan alle nye organisatoriske enheter på jernbanesiden skal samhandle og fordele ulike oppgaver. Det slås også fast at drift av Trafikkpakke 1, Sørlandsbanen, skal utlyses denne høsten med oppstart juni 2019. Når det gjelder Trafikkpakke 2, Nord, blir det utlysning i våren 2018 og oppstart desember 2019. Hele jernbanenettet er delt inn i seks anbudspakker, og i grove trekk vil disse bli langt ut på anbud med ett års mellomrom. Det sies imidlertid lite om innholdet i de konkrete anbudsgrunnlagene og dermed hvilke rammer fremtidige operatører må forholde seg til.

Regjeringens samleside for Statsbudsjettet 2018

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: