Tilrettelegger for felles billetteringsløsninger – Entur AS

NHO Transport støtter arbeidet med nasjonal harmonisering av reiseinformasjon og billettering, som i november ble presentert i form av Entur AS. Ordningen anses også å bidra til mindre kontanter i kollektivtransporten, samt konkurransenøytralitet mellom operatører.

NHO Transport avga nylig høringssvar vedrørende Samferdselsdepartementets forslag til endring av yrkestransportforskriften og ny forskrift om billettering ved jernbanetransport. Høringen omhandlet blant annet tilrettelegging for felles billetteringsløsninger, og anses å gjelde det som før var Interoperabilitetstjenester AS, og nå skal bli en del av Entur AS.

NHO Transport forstår forslaget slik at det vil omfatte offentlig finansiert kollektivtransport. Disse vil bli pålagt gebyr for tilknytning til det nye systemet referert til som "elektronisk støttesystem for billettering". Kommersielle aktører kan fra det NHO Transport forstår selv velge om de vil ta del i dette systemet, noe som vil være positivt, og bidra til å opprettholde kommersielle aktørers konkurransefortrinn og fleksibilitet med unike billetteringssystemer. Det blir i så fall viktig at gebyrene holdes på nivå samsvarende med offentlig basert kollektivtrafikk. En potensielt høyere gebyrsats vil være uheldig i form av en ytterligere økt konkurransevridning.

Om det åpnes for at kommersielle aktører skal benytte seg av systemet med felles billetteringsløsninger, blir det videre viktig å ivareta behovet for optimal prissetting. Dette foregår i dag gjennom en dynamisk prissetting som varierer helt opp til siste minutt før avgang. NHO Transport mener derfor det burde være et krav om at "støttesystemet" ikke setter begrensninger for kommersielle aktørers mulighet til dynamisk prisoptimering. Det anbefales derfor krav til Jernbanedirektoratet og Entur AS om effektiv drift av billetteringssystemene. Dette vil forhindre at det over tid blir en eskalering av gebyrsatsene med kostnadsøkninger for operatørene, og derigjennom svekket konkurransekraft. 

NHO Transport etterspør også klarhet rundt formuleringen "jernbaneforetak som driver rutegående persontransport", og tilknytning til det nye billettsystemet. Det blir viktig at det "elektroniske støttesystemet for billettering" gjelder kun rutenettet som konkurranseutsettes i jernbanereformen, og ikke innenriks delstrekninger på internasjonal linje (f.eks. trafikk lokalt Oslo-Kongsvinger på linjen til Stockholm).

Til sist understreker NHO Transport at vi støtter tiltaket for felles billetteringsløsninger. Et sømløst kollektivtransporttilbud vil gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt, bidra til bedre reiseinformasjon, og dermed gode kundeopplevelser.

Se vårt fullstendige høringssvar her. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: