Konkrete regler for samkjøring

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité har nå fremmet en innstilling om endringer i yrkestransportloven vedrørende samkjøring. I tillegg blir øvre aldersgrense for å inneha taxiløyve hevet fra 70 til 75 år.

Samferdselsdepartementet sendte i desember i fjor ut forslag til tre endringer i yrkestransportloven på høring, og disse er nå fulgt opp av Stortingets Transportkomité. Mens mulighetene for å ta med passasjerer i personbil mot et visst vederlag uten løyve så langt har vært begrenset til naboer og kollegaer i forbindelse med kjøring til og fra jobb, vil man nå kunne samkjøre så lenge partene har et felles transportbehov. Det blir dermed anledning til å ta med passasjerer og dele på kostnadene hvis man eksempelvis skal på weekend-tur på fjellet.

- NHO Transport støttet denne endringen i sitt høringssvar. Vi er samtidig glade for at departementet har fulgt vårt forslag om at statens satser skal legges til grunn ved kostnadsdelingen. Eier av bilen vil dermed kun få dekket deler av sine variable kostnader, og reglene for samkjøring vil ikke gi rom for å drive «taxi-virksomhet» med fortjeneste uten løyve. Vi pekte imidlertid på at det vil bli vanskelig å kontrollere at disse reglene etterleves, og Transportkomiteens mindretall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti deler denne bekymringen, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Samferdselsdepartementet foreslo samtidig at den såkalte tilslutningsplikten og -retten skulle avvikles. Man har imidlertid valgt ikke å gå videre med denne endringen nå.

- En opphevelse av tilslutningsplikten og -retten bør sees i sammenheng med Delingsøkonomiutvalgets innstilling og ESAs pålegg om å oppheve antallsreguleringen. Departementet må svare på ESAs pålegg før jul, og vi håper at man før den tid vil komme med et helhetlig og samordnet forslag til hvordan taxi-markedet skal reguleres på sikt, sier Stordrange.

Les komiteinnstillingen her:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: