Søk

Du er her:

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

Gangen i et tariffoppgjør

Tips en venn om denne artikkelen

Lønnsforhandlingene i hovedoppgjøret gjennomføres som hovedregel som ”forbundsvise oppgjør”. Dette innebærer at hver overenskomst revideres for seg. For NHO Transports vedkommende omfatter dette i første rekke Overenskomst for transportselskaper i Norge, Bussbransjeavtalen, Langtransportavtalen og Miljøoverenskomsten.

Forbundene NHO Transport forhandler med er Norsk Transportarbeiderforbund (LO) og Yrkestrafikkforbundet (YS).

I visse situasjoner har LO og NHO vært enige om å gjennomføre sentrale oppgjøre for flere områder samtidig og med felles avstemning.

Forhandlinger:
Enhver tariffrevisjon innledes med oppsigelse av overenskomstene innenfor de frister som er avtalt i disse. Det vanlige er at fagforeningene sier opp overenskomstene.

Partene møtes så til forhandling etter nærmere avtalt tid for oppstart. Her vil man utveksle krav som vil danne grunnlaget for videre forhandlinger.

Forhandlingsprosessen tar gjerne tid.

Mekling:
Dersom partene ikke lykkes gjennom forhandlinger angir Arbeidstvistloven regelverket for mekling. En meklingsmann forsøker å få partene til enighet. I de fleste tilfeller oppnås enighet uten at det blir konkflikt. Meklingen kan være frivillig eller tvungen.

Tvungen mekling kommer i stand på følgende måte:

Varsel om plassoppsigelse: 
Dersom partene gjennom forhandlinger ikke kommer frem til løsning, kan fagforeningene velge å varsle plassoppsigelse for medlemmene. Dette skjer i forbindelse med at forhandlingene brytes og som regel meldes det plassoppsigelse for alle medlemmer på overenskomstens område.

Meklingsmannen har to dager på seg for å nedlegge forbud mot arbeidsstans.

Meklingsmannen skal så uten opphold starte meklingen. Denne plikter partene å delta i i 10 dager før man kan begjære meklingen avsluttet. Etter at slik begjæring er fremsatt har man maks fire dager på seg til å avslutte meklingen.

Endelig plassfratredelse:
Hovedavtalens § 3 -1, nr. 2 gir fagforeningene mulighet til å bare ta ut en mindre del av bedriftene/medlemmene i streik, selv om streik i utgangspunktet er varslet for alle. Det endelige omfanget må varsles skriftlig (plassfratredelse) innen fire dager på forhånd og senest i forbindelse med begjæring om avslutning av meklingen.

På denne måten kan i utgangspunktet et begrenset antall tas ut i streik for senere opptrapping gjennom nytt firedagersvarsel.

Meklingsforslag:
Under meklingen vurderer meklingsmannen løpende om det er grunnlag for å fremsette et forslag til løsning.

Dersom dette gjøres uten at det er anbefalt av partene, går det ut til uravstemning uten anbefaling.

Nedenfor følger en skjematisk fremstilling over sentrale tidspunkt i enhver forhandlingsprosess.

 

Mer informasjon:
NHO har laget heftet "Tariffoppgjøret og bedriften". Dette gir en kort innføring i tariffavtaler og tariffoppgjørets faser. Videre finner du svar på spørsmål om hvem som kan arbeide under en streik, permitteringsregler, forhold til tillitsvalgte, mediene mv.
 

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, e-post
Tlf: 23 08 86 00

E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no